Podmienky zaradenia do výcviku

Pokiaľ ste sa rozhodli pre našu autoškolu, pre včasné a bezproblémové zaradenie do kurzu je potrebné spĺňať vek podľa skupiny na ktorú chcete vykonávať výcvik :

  • 16 rokov na motocykel do 125cm3
  • 18 rokov na motocykel do 25 kW
  • 21 rokov na motocykel nad 25 kW
  • 18 rokov na vozidlo skupiny B .

potom už treba len :

  • vyplniť on-line prihlášku, alebo
  • zapísať sa priamo v sídle autoškoly

Zahájenie výcviku

Samotný výcvik môže byť začatý, akonáhle vyplníte Žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia a odovzdáte posudok o zdravotnej spôsobilosti "Záver o lekárskej prehliadke vodiča" (pečiatka lekára musí byť dobre čitateľné a musí byť od praktického lekára alebo všeobecného lekára ).

Dĺžka výcviku

Štandardná dĺžka výcviku je 10-12 týždňov, v prípade individuálných kurzov sa táto doba výrazne skracuje. Dĺžka výcviku však závisí predovšetkým od Vášho aktívneho prístupu!

Ukončenie výcviku

Výcvik môže byť ukončený, ak absolvujete predpísaný počet hodín ako teoretickej tak i praktickej výuky a predložíte autoškole k nahliadnutiu potvrdenie o absolvovaní kurzu prvej pomoci .Podstatné však je, aby ste sa cítili 100% pripravený, preto je možné v prípade potreby dohodnúť doučovacie hodiny.

Záverečná skúška

Na záverečnú skúšku Vás prihlasuje autoškola na príslušnom dopravnom inšpektoráte. K Žiadosti o udelenie vodičského oprávnenia je potrebné doložiť kolok v hodnote 33 €, ktorý nie je zahrnutý v cene kurzu (autoškoly ho do ceny kurzu nezahŕňajú). Samotná skúška prebieha v autoškole za účasti skúšobného komisára, spravidla trvá do obedňajších hodín a skladá sa z troch častí:

  • písomný test - z pravidiel o premávke na pozemných komunikáciach
  • praktická jazda - na autocvičisku a v cestnej premávke

V deň skúšky musí mať uchádzač o udelenie vodičského oprávnenia predpísaný vek podľa skupiny na ktorý vykonáva výcvik .